Hovedmeny
Stadgar för Svenska Backgammonförbundet
Av , 4. December 2021 02:13
Senast ändrad 19. Juli 2023 14:53
 


§1 Organisationens namn

Föreningens namn är Svenska Backgammonförbundet (SBGF) och är en ideell förening med säte i Stockholm.

§2 Ändamål

SBGF skall vara den högsta och styrande organisationen för Backgammon i Sverige.

SBGF skall arbeta för att skapa och vidga intresset för backgammon samt stödja och främja bildandet av lokala backgammonklubbar.

SBGF skall fastställa regler och bestämmelser för backgammontävlingar.

SBGF skall främja och understödja backgammonturneringar och annan verksamhet knuten till spelet.

SBGF skall organisera och administrera seriespel, SM och öppna SM (Swedish Open) samt sanktionera och övervaka officiella rankingturneringar.

SBGF skall i internetbaserat system ranka medlemmarna på basis av uppnådda resultat i av SBGF sanktionerade tävlingar.

SBGF skall arrangera seriespel för lag i stockholmsområdet.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan beviljas enskilda personer vilka ansluter sig till föreningens målsättning.

Medlemskap berättigar till deltagande i av SBGF sanktionerade turneringar och annan av SBGF anordnad turneringsverksamhet. Medlem i lokal backgammoklubb/förening skall för att delta i av SBGF sanktionerade turneringar erlägga medlemsavgift till SBGF. Detta gäller icke utländska spelare som genom sitt medlemskap i förening i hemlandet äger rätt att delta utan att vara medlem i SBGF.

§4 Medlemsavgifter

Medlem skall betala den årsavgift för påföljande år som bestäms av årsmötet. Övriga avgifter fastställs av styrelsen. Avgift skall erläggas senast 30 dagar efter avisering. Den, som ej erlagt förfallen avgift, äger ej rätt till spel i SBGFs regi.

§5 Uteslutning – Avstängning

Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att medlemmen underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter mot förbundet, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat förbundets intressen. Härvid ska beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

§6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§7 Årsmöte

Årsmöte hålls före Aprils månads utgång. Utöver det kan årsmöte enligt §13 hållas. Kallelse jämte föredragningslista för mötet skall komma medlemmarna tillhanda senast två veckor före respektive möte.

Beslut om stadgeändring eller beslut av betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Förslag från medlem om beslut att fatta på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall ta upp sådant ärende på årsmötet med avgivande av styrelsens rekommendation i frågan.

§8 Meddelanden och kallelser

Alla SBGF:s meddelanden, kallelser och underrättelser som exempelvis kallelse till årsmöte och avisering av medlemsavgifter kan publiceras på SBGF:s hemsida och skall när de publicerats där anses ha kommit medlemmarna tillhanda inom 48 timmar.

§9 Rösträtt

Rösträtt på möte enligt §7 har alla medlemmar, som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot förbundet. Rösträtten är personlig men kan ske genom ombud. Medlem kan ge annan medlem rösträtt genom fullmakt.

§10 Beslutsförhet

Årsmötet eller extra årsmöte enligt §13 är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§11 Beslut, Omröstning

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.

Med undantag för de i §22 och §23 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne ej röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§12 Föredragningslista – Årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 2. Fastställande av föredragningslista.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 5. Föredragning av årsredovisningen.
 6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser.
 8. Val av ordförande, och kassör för en tid av två år.
 9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
 10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
 11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet.
 14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor.
 15. Övriga frågor.

§13 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls för behandling av särskilda frågor om styrelsen finner det påkallat eller om en tredjedel av anslutna medlemmar så begär.

§14 Styrelse

Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av ordförande, kassör samt ytterligare 3-4 ledamöter och 0-2 suppleanter. Ordföranden är förbundets officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Styrelsen utser erforderliga kommittéer och fastställer arbetsordningen för dessa.

§15 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • planera, leda och fördela arbetet inom förbundet och ansvara för och förvalta förbundets medel;
 • tillse att för förbundet fastställda regler iakttas;
 • verkställa av årsmötet, eller annat möte, fattat beslut;
 • förbereda årsmötet;

§16 Firmateckning

Klubbens firma tecknas, förutom av ordförande, av två styrelseleamöter i förening.

§17 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde skall om möjligt i god tid sändas till samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Kallelse kan ske via mejl. Styrelsen är beslutför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Med enig styrelse menas att samtliga styrelseledamöter deltagit och varit ense i beslutet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall finnas tillgängliga för medlemmarna inom skälig tid efter sammanträdet.

§18 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.

§19 Revision

Styrelsen skall avlämna årsredovisning senast en månad före årsmötet. Revisorn äger rätt att ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, och övriga handlingar när denne så önskar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§20 Valberedning

För att bereda val av styrelseledamöter och revisor skall vid årsmötet en valberedning väljas, bestående av ordförande och två ledamöter. Samtliga ledamöter skall vara röstberättigade medlemmar.

Valberedningen skall senast i kallelsen till årsmötet underrätta medlemmarna om de styrelsemandat, som utgår med valperioden, samt därvid ange huruvida några avsägelser föreligger. Vidare skall medlemmarna anmodas att senast den 28 Februari till valberedningen inkomma med förslag till styrelsekandidater för nästkommande valperiod.

Valberedningen skall lämna förslag på:

 1. antalet ledamöter i styrelsen inklusive antalet suppleanter
 2. kandidatlista

varvid hänsyn skall tagas till att olika funktioner inom styrelsen skall kunna besättas med lämpliga befattningshavare. Förslaget får endast uppta medlem, som direkt till valberedningen förklarat sig villig antaga kandidatur och som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot förbundet.

Förslaget skall tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§21 Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller förhållande som inte är förutsatt i stadgarna avgörs frågan av nästkommande möte eller i trängande fall av styrelsen.

§22 Stadgeändring

För bifall till ändring av klubbens stadgar krävs beslut som biträds av samtliga röstberättigade medlemmar på årsmötet eller beslut med 3/4 majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten.

§23 Upplösning

För bifall till upplösning av föreningen krävs beslut med ¾ majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vid förbundets upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål.

 

Stadgar för Svenska Backgammonförbundet PDF
Svenska Backgammonförbundet -