2022-10-02 Biljardpalatset 17 spelare

Omgång 1 till 7

David Asplund
Mohamad Badiei

Acef Kia Kajouri
Bye  

Hooman Rahimi
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Baharam Khalagi
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Siavash  Hooshmand
Bye  

Ulrika Hammarström
Bye  

Fredrik Samuelsson
Bye  

Azad  Kabodi
Bye  

Bo Adler
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

Saeed Tarihi
Bye  

GM Jörgen Granstedt
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

Omgång 2 till 7

Mohamad Badiei
Acef Kia Kajouri

Hooman Rahimi
Cyrus Vafa

Baharam Khalagi
Sven-Olav Norén

Siavash  Hooshmand
Ulrika Hammarström

Fredrik Samuelsson
Azad  Kabodi

Bo Adler
Ola Hamring

Konrad Fröschl
Saeed Tarihi

GM Jörgen Granstedt
Marvin Khattar

Omgång 3 till 7

Mohamad Badiei
Cyrus Vafa

Sven-Olav Norén
Ulrika Hammarström

Azad  Kabodi
Ola Hamring

Saeed Tarihi
GM Jörgen Granstedt

Semifinal till 7

Mohamad Badiei
Sven-Olav Norén

Azad  Kabodi
Saeed Tarihi

Final till 7

Sven-Olav Norén
Azad  Kabodi

Segrare

Azad  Kabodi