2022-02-06 Biljardpalatset 18 spelare

Omgång 1 till 7

Bo Adler
Esmail Mirazi

GM Thomas Rönn
Lena Sahlen

Yousef Moazzami
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

GM Roland Sahlén
Bye  

Annelie Skoglund
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

Julio Nosti
Bye  

Ingrid Söderstjerna
Bye  

Hooman Rahimi
Bye  

Nenne Grkovic
Bye  

Jalil Kiabi
Bye  

Per Stenberg
Bye  

Jamil Mammadzsde
Bye  

Omgång 2 till 7

Bo Adler
GM Thomas Rönn

Yousef Moazzami
Cyrus Vafa

Mohamad Badiei
GM Roland Sahlén

Annelie Skoglund
Ola Hamring

Konrad Fröschl
Julio Nosti

Ingrid Söderstjerna
Hooman Rahimi

Nenne Grkovic
Jalil Kiabi

Per Stenberg
Jamil Mammadzsde

Omgång 3 till 7

GM Thomas Rönn
Yousef Moazzami

GM Roland Sahlén
Annelie Skoglund

Konrad Fröschl
Ingrid Söderstjerna

Nenne Grkovic
Jamil Mammadzsde

Semifinal till 7

GM Thomas Rönn
GM Roland Sahlén

Konrad Fröschl
Nenne Grkovic

Final till 7

GM Thomas Rönn
Nenne Grkovic

Segrare

GM Thomas Rönn