2022-01-30 Biljardpalatset 19 spelare

Omgång 1 till 7

Lena Sahlen
Konrad Fröschl

Ingrid Söderstjerna
Yousef Moazzami

Ola Hamring
Mohamad Badiei

Ander Kossi Larsson
Bye  

Parviz Nosrati
Bye  

Jamil Mammadzsde
Bye  

GM Roland Sahlén
Bye  

Bo Adler
Bye  

Per Stenberg
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

Fredrik Samuelsson
Bye  

Kim Westerlundh
Bye  

Peder Hammarberg
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Esmail Mirazi
Bye  

Omgång 2 till 7

Konrad Fröschl
Yousef Moazzami

Mohamad Badiei
Ander Kossi Larsson

Parviz Nosrati
Jamil Mammadzsde

GM Roland Sahlén
Bo Adler

Per Stenberg
Cyrus Vafa

Marvin Khattar
Fredrik Samuelsson

Kim Westerlundh
Peder Hammarberg

Sven-Olav Norén
Esmail Mirazi

Omgång 3 till 7

Konrad Fröschl
Mohamad Badiei

Jamil Mammadzsde
Bo Adler

Per Stenberg
Fredrik Samuelsson

Peder Hammarberg
Sven-Olav Norén

Semifinal till 7

Konrad Fröschl
Jamil Mammadzsde

Per Stenberg
Sven-Olav Norén

Final till 7

Jamil Mammadzsde
Sven-Olav Norén

Segrare

Jamil Mammadzsde