2022-01-23 Biljardpalatset 17 spelare

Omgång 1 till 7

Ander Kossi Larsson
Konrad Fröschl

Sven-Olav Norén
Bye  

Yousef Moazzami
Bye  

Saeed Tarihi
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Fredrik Samuelsson
Bye  

Per Stenberg
Bye  

Ali Tayer Farahani
Bye  

Bo Adler
Bye  

Esmail Mirazi
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Parviz Nosrati
Bye  

Ralf Åkesson
Bye  

David Asplund
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Omgång 2 till 7

Konrad Fröschl
Sven-Olav Norén

Yousef Moazzami
Saeed Tarihi

Ola Hamring
Fredrik Samuelsson

Per Stenberg
Ali Tayer Farahani

Bo Adler
Esmail Mirazi

GM Thomas Rönn
Parviz Nosrati

Ralf Åkesson
David Asplund

Mohamad Badiei
Cyrus Vafa

Omgång 3 till 7

Sven-Olav Norén
Saeed Tarihi

Ola Hamring
Ali Tayer Farahani

Bo Adler
GM Thomas Rönn

Ralf Åkesson
Cyrus Vafa

Semifinal till 7

Sven-Olav Norén
Ola Hamring

Bo Adler
Cyrus Vafa

Final till 7

Sven-Olav Norén
Bo Adler

Segrare

Bo Adler