Facebook

Protokoll årsmöte

31 juli 2018 | Styrelsen

Protokoll för årsmöte 2018, Svenska Backgammonförbundet

Plats: Biljardpalatset: 2018-04-29

1. Mötet öppnades med frågan om mötet har behörigen utlysts. Årsmötet svarade ja.

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande valdes Björn Rye och till sekreterare Henri Virta.          

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

Till justeringsmän valdes Björnar Kristoffersen och Marvin Khattar.

5. Föredragning av årsredovisningen. Svenska Backgammonförbundets gjorde under 2017 ett plusresultat med bekväm marginal. Styrelsen har under det gångna året noterat den allt bättre ekonomin och har löpande beslutat om flertalet sponsringsaktiviteter på många turneringar, utökade prispengar i serien och startbidrag för landslaget i EM.

Styrelsen förutspår en fortsatt god ekonomi under 2018 då ingen hyra kommer debiteras för kommande säsongs spellokal. Styrelsen önskade således fortsätta med liknande sponsringsaktiviteter under 2018 och årsmötet biföll detta.

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

Revisorn konstaterade att ekonomin är i balans och att kassör samt styrelsen följt lagar och riktlinjer för föreningslagen samt förbundets egna stadgar.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljade detta.

8. Val av ordförande, och kassör för en tid av två år.  Björn Rye fortsätter som ordförande och Jenny von Bargen som kassör ytterligare under ett år då de valdes för en period på två år under förra årsmötet, 2107.

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år. Följande personer valdes till ordinarie ledamöter: Joakim Roggentin, Conny Eriksson och Henri Virta. Mikael von Bargen har valt att kliva av sin post.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. Joel Sundberg omvaldes som revisor samt Helen Andersson och David Asplund valdes som suppleanter för en period på ett år.

 

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Lars Degerman får förnyat förtroende som ordförande i valberedningen och ledamöter i densamma blir Mats Westin och Sven-Olov Norén.

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen föreslog oförändrade avgifter samt att kampanjen med fritt medlemskap första terminen för nya spelare samt för gamla medlemmar som varit inaktiva minst 5 år fortsätter. Årsmötet biföll förslaget.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Till årsmötet hade 4 motioner har inkommit:

Motion 1:

Jag önskar att årsmötet fattar beslut om det framöver skall vara tillåtet för ett lag att ha "två lag" i en och samma serie. Min åsikt är; om ett lag har så många spelare att de i stort sett varje måndag får ihop 8 spelare som kan spela så bör laget delas till två helt separata lag. Om årsmötet röstar för att det fortfarande skall vara tillåtet för ett lag att ha två lag i samma serie behöver seriereglerna uppdateras:

- vilka regler gäller när något av lagen behöver lämna WO?

- vilka regler gäller om något av lagen går till slutspel eller kval?

Inkommen från: Ingrid Söderstjerna

Svar: Gällande motion 1 och 3 avhandlades dessa gemensamt under mötet. Frågan om att fortsättningsvis få ha två lag bifölls av medlemmarna. SBGF`s styrelse fick dock vid årsmötet i uppdrag av dess medlemmar att se över reglerna gällande två lag i samma serie/slutspel samt reglerna med två lag i allmänhet. Styrelsen kommer att presentera sitt förslag i god tid före seriestart i höst.

Motion 2:

Förslag: Division två spelar på hemmakrog.

Syfte: Backgammon blir mer synligt i Stockholm, det blir mer plats för division ett att spela på nuvarande plats.

Alternativt blir det lättare att fixa en ny lokal för division ett att spela på.

Inkommen från: David Asplund

Svar: Asplunds motion avslogs av medlemmarna.

Motion 3:

Andralag bör ej tillåtas i samma serie som ett första lag. Skulle det finnas sådana
bör det omgående separeras till två likvärdiga lag med separata spelare.
(Vi har under säsongen sett att detta ej fungerat GUS och GAS)

I det fall andralag finns i en lägre serie så finns anledning att i stället titta på
poängligan/skytteligan om vilka som får representera i det olika lagen, från vecka
till vecka. Alla som spelat division 1 matcher under säsong spelar i första hand där,
en gång division 1 match alltid prioritering där. Nedflyttning för spel i andralaget
(division 2 laget) lägst i poäng/skytteligan (division 1) skall gälla. Skulle division 1
laget sakna spelare så skall högst på poäng/skytteligan i andralaget (division 2)
flytta upp och spela i förstalaget i division 1. Kaptenen i respektive lag skall via
skärmdump kunna redovisa även i efterhand, datum för datum att rätt spelare har
spelat i respektive lag, för att undvika tvivel.

Maximera antalet spelare till 8 st. i vart lag, division 1 som division 2, möjlighet till
transfer/förstärkning av ytterligare två spelare under Juluppehållet. Totalt max 10
spelare får användas under en säsong.
(Detta skulle möjligen skapa fler lag och mer homogena lag i serien. Serien är inte för spelare
som enbart dyker upp någon enstaka gång, eller för kval/slutspel det kan bli helt fel
lag som vinner eller flyttas upp med sådana möjligheter).

Det bör tydliggöras vilka regler som gäller i serien, exempelvis via att någon från
styrelsen har med sig en inplastad kopia på reglerna, vad som gäller. En sådan bör
i vart fall finnas på Hellströms var måndag/speldag
(Detta på förekommen anledning att felaktig information florerar om att hemmalaget har
beslutsrätt om att välja tärningar, uppställning på brädet mm. när det enligt reglerna skall
slås tärning om oenighet råder, har jag förstått reglerna rätt?).

Inkommen från: Bo Östenius

Svar: Gällande motion 1 och 3 avhandlades dessa gemensamt under mötet. Frågan om att fortsättningsvis få ha två lag bifölls av medlemmarna. SBGF`s styrelse fick dock vid årsmötet i uppdrag av dess medlemmar att se över reglerna gällande två lag i samma serie/slutspel samt reglerna med två lag i allmänhet. Styrelsen kommer att presentera sitt förslag i god tid före seriestart i höst.

Motion 4:

Om hemmalaget i en seriematch inte matchar fullt lag ska dom fan inte få välja bort spelare ur bortalaget. Förutsatt förstås att bortalaget har fullt lag. Vem som ska få en wo ska i så fall bortalaget bestämma. Det bästa vore förstås om laget redan innan match meddelat det andra laget, så de slapp ta dit spelare som inte får spela, oavsett om de är hemma- eller bortalag.

Inkommen från: Ola Hamring

Svar: Hamrings motion bifölls av medlemmarna. Framöver kommer det fulltaliga laget att få välja bort spelaren/spelarna då det saknas i motståndarlaget.

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor.

SM kommer att spelas mellan den 8-10 juni på Timmermannsgården (se vidare för mer info på hemsidan). Conny Eriksson informerar SBGF´s medlemmar om Lag-EM där han kommer att vara lag-kapten. Lag-EM spelas under juli månad på Gibraltar. SBGF kommer att stå för lagavgiften i EM där hälften av eventuella vinstpengarna tillfaller SBGF. SO kommer att spelas mellan den 27-30 september 2018 på Birka Cruises. Jesper Carlsson kommer att vara tävlingsledare (se vidare för mer info på www.dubbel5.se).

15. Övriga frågor. Inga övriga frågor togs upp.

 

 Styrelsen ber ödmjukast om ursäkt att det dröjde tills nu med att få upp protokollet!

Annonser

www.svenskaonlinecasino.info

Nyacasino Ltd Logo

Snabbastcasino

spelPressen

Casivo